Contact Us

Reach Us

Thakkar Exim

Rajdev Street, Sanganwa Chowk
Rajkot-360001 (Gujarat) India.

+91 281 2227751,2226473,2234500,2234255

+91 9825287634, 9879559877

+91 281 2242010

nitesh_thakkar, nalini_thakkar

Niteshthakkar, Nalini_Thakkar

info@thakkarexim.com

www.thakkarexim.com

Get in Touch

Sales

Mr. Jay Vasani

00 91 96013 99999

jay.vasani@thakkarexim.com

jay_vasani001

Documentation

Mr. Rajesh Rajan

00 91 99043 44917

r.rajesh@thakkarexim.com

r.rajesh-rajan

Logistics

Mr. Jaydeep Sedani

00 91 76981 11911

sedani.jaydeep@thakkarexim.com

sedanijaydeep

map